Tuesday, August 27, 2013

Video: Fans visit to Hua Xu Ying film set
Link: http://v.youku.com/v_show/id_XNTU5MjczNTEy.html


Link: http://www.tudou.com/programs/view/wMmXzadnW0U/?resourceId=107892088_06_02_99


Link: http://v.youku.com/v_show/id_XNTM5NjkxMDM2.htmlLink: http://www.tudou.com/programs/view/rih_FliSkB4/?bid=03&pid=02&resourceId=111509879_03_05_02Link: http://www.tudou.com/programs/view/tiHDizYUYnY/?bid=03&pid=02&resourceId=111509879_03_05_02
Link: http://www.tudou.com/programs/view/1Ei7LMVWB4I/?bid=03&pid=02&resourceId=111509879_03_05_02
Password: KCLink: http://www.tudou.com/programs/view/0Y4jYMpYeVY/?bid=03&pid=02&resourceId=111509879_03_05_02Link: http://v.youku.com/v_show/id_XNTM5MjY0NDY0.htmlLink: http://www.tudou.com/programs/view/O_1I4vd2a0c/?bid=03&pid=02&resourceId=111509879_03_05_02Link: http://www.tudou.com/programs/view/mqv2p5CUEuU/?bid=03&pid=02&resourceId=111509879_03_05_02Link: http://v.youku.com/v_show/id_XNTM5MTkwNjAw.htmlLink: http://www.tudou.com/programs/view/lI43drAX6gQ/?bid=03&pid=02&resourceId=111509879_03_05_02
Password: KCLink: http://www.tudou.com/programs/view/o8IShLx6ekU/?bid=03&pid=02&resourceId=111509879_03_05_02
Password: KCLink: http://www.tudou.com/programs/view/0aeDBS1ESK0/?bid=03&pid=02&resourceId=111509879_03_05_02
Password: KCLink: http://v.youku.com/v_show/id_XNTIzMTI1MjQ4.htmlLink: http://www.tudou.com/programs/view/8ON_P8g7JXc/?bid=03&pid=02&resourceId=119953158_03_05_02Link: http://v.youku.com/v_show/id_XNTM1Mzk2NTM2.htmlLink: http://v.youku.com/v_show/id_XNTM1MzAxMDky.htmlLink: http://v.youku.com/v_show/id_XNTM1NDA0NDA0.html
Link: http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ0MjgzMDQ0.htmlLink: http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ0MjkyNDg0.htmlLink: http://static.youku.com/v1.0.0320/v/swf/loader.swf?VideoIDS=XNTQ1MDYwMzUy&embedid=MTc1LjE0NS4xMjYuNTgCMTM2MjY1MDg4AgI%3D&wd=&vext=pid%3D%26emb%3DMTc1LjE0NS4xMjYuNTgCMTM2MjY1MDg4AgI%3D%26bc%3D%26type%3D0
Password: KC


Link: http://v.youku.com/v_show/id_XNTU2MTAxMzA4.html
Password: 815

Link: http://v.youku.com/v_show/id_XNTU5Mjc0NjE2.htmlLink: http://www.tudou.com/programs/view/eg8Y1taavjw/
Password: 815Link: http://v.youku.com/v_show/id_XNTYyMDU5OTY4.html


Link: http://v.youku.com/v_show/id_XNTYwNzcyNDc2.htmlLink: http://v.youku.com/v_show/id_XNTU5Mjc0NjE2.htmlLink: http://v.youku.com/v_show/id_XNTYwNzEwOTcy.html
Password: 815
Link: http://v.youku.com/v_show/id_XNTYwNzEwMTA4.html
Password: 815


Link: http://v.youku.com/v_show/id_XNTYyMzU0MjEy.htmlLink: http://v.youku.com/v_show/id_XNjAxMjIzNjUy.htmlLink: http://v.youku.com/v_show/id_XNTU5MjczMjE2.html

1 comment:

 1. 致:香港TVB艺人郑嘉颖,
  你好, 关于幸福的相处之道,往往知道的理论太多,实际做到的却太少;或者,认为自己付出的心力太多,对方回应的感激太少。如果可以时时莫忘爱的初衷,让彼此的关系回到相遇的原点,幸福,就会充满无限可能,嘉颖。

  珍惜,友谊。
  马来西亚槟城朋友
  Allan豪
  于27-8-2013笔

  ReplyDelete